Si ta gjallerojme namazin

Zëvendësoji suret e shkurtra, të cilat i lexon për çdo herë, me ato të gjatat!

Ndjeje në vete se e tërë dynjaja s’ka vlerë karshi një sexhde që i bëhet Allahut të Madhëruar!

Kur je në sexhde, rikujtoje se je më së afërmi me Zotin tënd.. zgjate sexhden.. dhe lutu në të gjatë me shpresë se do ti pranon ato!

Kur je në namaz, dhe fillon të mendon për çështjet e dynjasë, dhe ndjen përtaci, rikujtoje se Allahu e di të fshehtën, dhe se ahireti është shumë më i mirë dhe i përhershëm!

Ndjeje se këmbët e tua, shikimi jot, dëgjimi jot, pasuria jote, janë duke qëndruar të përulura para Allahut.

Shijo ëmbëlsinë në namazin tënd derisa të arrish kënaqësi dhe rehati, ashtu si tha i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Rehatona me namaz, o Bilal”.

Nxito për në namaz sikurse fëmija, i cili nxiton për ta përqafuar atë që e donë.. ti nxito dhe bir në sexhde, dhe bëje që mëshira e Allahut të përqafon, ngase Ai është më mëshirues për ty, sesa ajo që të lindi!

Rikujtoje se Allahu na lajmëroi se namazi është njëmend e vështirë, përveçse për të devotshmit.. pra bëhu nga ta!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Top